OSA 2.3 Tulosten tulkinta

Tuloksia tulkittaessa täytyy huomioida, että arvio työkyvystä suhteutuu työntekijän työkykyyn sekä työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin. Matala TKI(®) ei kerro yksilön puutteista vaan työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn välisestä epäsuhdasta. Esimiesten tulisikin pyrkiä edistämään jokaisen työntekijän työkykyä ja -mahdollisuuksia muokkaamalla ympäristössä olevia esteitä työntekoa helpottaviksi. Näin toimimalla myös kroonisista terveysongelmista…

OSA 1.2 Kuinka käyttää tarkistuslistaa ympäristön osallisuuteen

Miten tarkistuslistan tuloksia tulkitaan? Tarkistuslistan vastausten tulkitseminen antaa kokonaiskuvan yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista osallisuuteen liittyen. Kun havaitaan, missä osioissa organisaatio ei yllä maksimipistemäärään, voivat esimiehet kohdistaa toimenpiteitä juuri näihin kohtiin ja näin edistää työntekijöiden hyvinvointia. Esimiesten ja työntekijöiden antamien vastauksien vertaaminen on erityisen hyödyllistä. Poikkeava pistemäärä auttaa tunnistamaan toimenpiteitä kaipaavat…

OSA 2.2 Työkykyindeksi (TKI®): miten arvioidaan työntekijöiden työkykyä ja tunnistetaan työympäristössä olevat esteet

Työkykyindeksi (TKI®) on itsearviointityökalu, jokamittaa työntekijän työkykyä, ottaen huomioon työntekijän ja työympäristön välisen vuorovaikutuksen. Indeksiä voidaan käyttää sekä yksittäisen työntekijän että työntekijäryhmän työkyvyn arviointiin [5]. TKI® voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse tietylle osalle työntekijöistä tai koko henkilöstölle. Arvioinnin jälkeen tuloksista on hyvä keskustella asianomaisten kesken. Henkilöstön työkyvyn arvioinnin jälkeen työpaikalla voidaan…

OSA 2.1 Mitä työkyky tarkoittaa/on?

Työkyky kuvaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviytyy nykyisessä työssään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa työn vaatimuksiin, työympäristöön sekä omiin fyysisiin ja psyykkisiin voimavaroihinsa nähden. Terveyden ja fyysisen toimintakyvyn arvioiminen muodostavat perustan työkyvyn mittaamiselle, mutta myös ammatillinen tieto ja taito, arvot, asenteet ja motivaatio, työn tyyppi ja työympäristö määrittävät työkykyä. Esimerkiksi fyysisesti…

OSA 1.1 Osallisuuden merkitys ja käytänteet työpaikalla: miten osallisuutta mitataan?

Osallisuuden toteutumisen tarkistuslistatyöpaikalle Syrjinnästä vapaalla, osallisuutta korostavalla työpaikalla erilaisuuteen suhtaudutaan rikkautena ja jokainen työntekijä kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Tällaisella työpaikalla huomioidaan muun muassa kroonisista terveysongelmista kärsivien henkilöiden tarpeet ja kannustetaan yhteistyöhön eri henkilöstöryhmien välillä. Tässä osiossa esitellään tarkistuslista osallisuuden toteutumisen arvioimiseksi työpaikalla. Tarkistuslista on yksinkertainen itsearviointityökalu kaikkien työpaikkojen esimiehille ja…

OSA 1 Osallisuuden toteutumisen mittaaminen työpaikalla

Osallisuuden toteutumisen mittaaminen työpaikalla Tässä valmennustyökalun ensimmäisessä osassa kuvataan, miten osallisuuden eli inklusiivisuuden toteutumista työpaikalla voidaan mitata. Tieto osallisuuden toteutumisen tasosta mahdollistaa organisaation tilanteen hahmottamisen, kriittisten kysymysten tunnistamisen ja osallisuuden lisäämiseen tähtäävien toimintasuunnitelmien laatimisen. Työympäristön ja työolojen kehittäminen osallisuutta lisääviksi hyödyttää monella tavalla. Osallisuus on prosessi, joka helpottaa työntekijöiden läsnäoloa,…

OSA 3.6 Esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista kroonisia sairauksia sairastaville työntekijöille

Työaikajoustot Joustavan työajan salliminen taikokonaistyöajan mukauttaminenvastaamaan työntekijän työkykyä, elleise aiheuta kohtuutonta rasitetta. Tämä voidaan toteuttaa lyhentämällä työpäivää tai -viikkoa, ottamalla työaikaliukuma käyttöön tai osaaikatyöllä. Työvälineiden ja laitteiden muuntaminen tai uusien hankkiminen Uusien laitteiden hankkiminen tai vanhojen muuntaminen paremmin työntekijälle sopiviksi on tehokas mukautus kroonisista sairauksista kärsiville työntekijöille. Tietoliikenneviestintälaitteet kuuroille, tekstipuhelimet,…

OSA 3.5 Kohtuulliset mukautukset: kroonisesti sairaiden työntekijöiden työhön paluun ja työssä jatkamisen mahdollistaminen

Kohtuullinen mukautus voidaan kuvata minä tahansa työn, työympäristön tai työn tekemisen tapaan kohdistuvana mukautuksena, joka mahdollistaa työntekijän suoriutumisen työnsä välttämättömistä tehtävistä. Kohtuullisten mukautusten käsite tulee Yhdysvaltojen laista mutta on otettu käyttöön myösYhdistyneiden kansakuntien Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa osoittamaan kaikki tarvittavat ja sopivat mukautukset, jotta ihmisoikeudet toteutuvat myös henkilöillä, joilla…