Facilitators of successful implementation – Priedas 2

Factors that facilitate successful implementation of wellbeing, health, and work participation promoting actions at the workplace, and that encourage employees to make use of these actions

Vadovybė mano, kad yra atsakinga už darbuotojų gerovės, sveikatos ir dalyvavimo darbe palaikymą, ir įsipareigoja juos skatinti.

Vadovybė supranta investavimo į darbuotojų gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe naudą.

Vadovybė skatina darbuotojus rūpintis savimi ir išnaudoti suteiktas galimybes tai padaryti, taip pat rodo pavyzdį.

Tarp vadovų ir darbuotojų yra komunikabilus, pasitikėjimas ir palaikantis ryšys.

Įgyvendinti veiksmai patenkina darbuotojų poreikius.

Darbuotojai dalyvauja kuriant naujus veiksmus.

Darbuotojai mano, kad veiksmai yra įdomūs ir naudingi.

Veiksmai gali būti integruoti į kasdienę darbo vietą ir į kasdienio darbuotojų darbo užduotis.

Veikla darbuotojams yra lengvai prieinama (išlaidos, vieta, tvarkaraštis, kalba).

Veikla organizuojama darbo valandomis arba arti jų pradžios ar pabaigos.

Gerovė ir sveikata yra atvirai vertinamos, o požiūris į sveiką gyvenseną yra teigiamas.

Vyrauja atmosfera, kurioje nėra jokių stigmų, susijusių su kokiais nors sveikatos iššūkiais.

Atsakomybė už gerovę skatinančių veiksmų planavimą ir koordinavimą yra įtraukta į paskirto darbuotojo ar darbuotojų grupės darbo užduotis.

Reikiamų išteklių (žinių, lėšų, personalo) ir priemonių reikiamiems veiksmams įgyvendinti yra pakankamai.

Darbuotojams teikiamos galimybės reklamuojamos per kelis komunikacijos kanalus (intraneto, el. pašto, socialinių tinklų svetainės, informacijos stendai, plakatai, žodžiu ir pan.).

Darbuotojų krūvis nėra per didelis.

Darbo grafikai leidžia dalyvauti organizuotoje veikloje.

Darbuotojai skatina vieni kitus dalyvauti.

Darbuotojai turi pakankamą motyvaciją ir efektyviai dalyvauja.

Wierenga et al. What is actually measured in process evaluations for worksite health promotion programs: a systematic review. BMC Public Health 2013:13:1190.

Results of the CHRODIS PLUS Work Package 8 stakeholder interviews.

Share This