Fyysinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Hiljainen tila

Järjestetään työntekijöiden käyttöön hiljainen tila, jossa puhelimen tai tietokoneen käyttö ei ole sallittua. Tilaa voidaan käyttää työpäivän aikana tai työajan ulkopuolella tapahtuvaan rentoutukseen ja kehon ja mielen palautumiseen. Tilaan voidaan luoda pehmeä valaistus, mahdollisuus kuunnella rauhoittavaa musiikkia ja hankkia helposti käytettäviä liikuntavälineitä, kuten puolapuut tai roikuntatanko, terapiapalloja, jumppakeppejä ja joogamattoja. Jotta työntekijät osaavat hyödyntää välineitä mietiskelyssä tai palauttavassa liikunnassa, laitetaan välineiden oheen kuvalliset ohjeet niiden käytöstä ja pyydetään esimerkiksi liikunnanohjaajaopiskelija tai fysioterapeutti opastamaan niiden käytössä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vaihtelevat työtilat

Järjestetään työpaikalle erityyppisiä työtiloja, jotta työntekijä voi valita kulloiseenkin työtehtäväänsä sopivan paikan esimerkiksi kahvilasta, oleskelutilan sohvalta, hiljaisesta kirjastosta tai huoneesta, jossa valaistus on himmeä. Otetaan työntekijät mukaan suunnittelemaan työympäristöjä ja niitä koskevia sääntöjä.

Sosiaalinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Kannustava, syrjimätön ja arvostava ilmapiiri

Vaalitaan kannustavaa, ketään syrjimätöntä ja arvostavaa työilmapiiriä esimerkiksi järjestämällä vuorovaikutteisia työpajoja, joissa työntekijät ja johto voivat pohtia yhdessä, miten jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuvat työpaikalla. Lähtökohtana ovat pienet teot, kuten kollegan kiittäminen avusta tai tunnustuksen antaminen kollegalle kovasta ponnistelusta ja menestyksellisesti hoidetusta työtehtävästä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Digitaalinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Sähköpostihiljaisuus iltaisin

Luodaan järjestelmä, jonka avulla työajan ulkopuolella lähetetyt sähköpostit eivät saavu perille ennen seuraavaa työpäivää. Näin vähennetään työntekijöiden kokemaa kuormitusta ja painetta tehdä ylitöitä sekä tuetaan työstä palautumista.

Share This