4.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Toimintojen viisas suunnittelu

Suunnitellaan työpaikan toiminnot ja työtehtävät viisaasti:

 • Kuka tekee mitä ja miten?
 • Vähennetään päällekkäistä työntekoa: yhtä työtä tekee vain yksi työntekijä (ellei ole tarkoituksenmukaista tehdä toisin)
 • Parannetaan tiedonkulkua työpaikan sisällä
 • Asetetaan selkeät henkilökohtaiset, tiimien ja koko organisaatiota koskevat tavoitteet ja varmistetaan, että niistä ollaan tietoisia.
 • Kehitetään johtamista.
 • Mietitään mihin kunkin työntekijän kannattaa keskittyä yltääkseen parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Hyvä työvuorosuunnittelu

Suositaan nopeaa, myötä päivään etenevää vuorokiertoa, jossa on ainoastaan 1−3 peräkkäistä yövuoroa, ja vältetään lyhyitä (< 11 tuntia) vuorovälejä, kuten aamuvuoroa iltavuoron perään. Tämä edistää vuorotyöntekijöiden työnkulkua ja palautumista työvuorojen välillä.

Työntekijät mukaan työympäristön suunnitteluun

Otetaan työntekijät mukaan suunnittelemaan työympäristöä (digitaalinen, sosiaalinen, fyysinen) ja niitä koskevia sääntöjä.

Monitilatyöskentelyn* huolellinen suunnittelu

Käytännöllisen työympäristön luominen monitilatyöskentelyyn* edellyttää huolellista suunnittelua, johon myös työntekijät osallistuvat. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla organisaation toiminta ja tavoitteet sekä työntekijöiden tarpeet ja toiminnot työpaikalla. Työskentelyalueisiin voivat kuulua avoin työtila; nimetyt työpisteet työntekijöille, jotka tarvitsevat pysyvää, henkilökohtaisesti säädettyä työasemaa; nimeämättömät työpisteet työntekijöille, jotka eivät tarvitse pysyvää työasemaa; äänieristetyt puhelinkopit; hiljainen tila keskittymistä vaativaan työhön; ryhmätyötilat; viralliset kokoushuoneet sekä alueet epäviralliseen yhteistyöhön ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Monitilatyöskentelyn* säännöistä sopiminen

Laaditaan yhdessä työntekijöiden kanssa säännöt siitä, kuinka monitilatyöympäristön erilaisia tiloja käytetään. Seurataan sääntöjen toteuttamiskelpoisuutta ja noudattamista ja muokataan niitä tarvittaessa. Viestitään säännöistä työntekijöille monikanavaisesti, kuten kasvotusten, sähköpostin välityksellä ja asettamalla säännöt selkeästi nähtäville helposti havaittavaan paikkaan työympäristössä. Erityyppiset työskentelyalueet voidaan osoittaa värein ja/tai kyltein, jotta jokainen tietää, mihin tarkoitukseen kukin alue on tarkoitettu ja kuinka siellä toimitaan.

Joustava työ

Annetaan työntekijöille mahdollisuus

 • joustaviin työaikaratkaisuihin
 • etätyöhön
 • muokata työaikataulua esimerkiksi tekemällä yhdeksäntuntisia päiviä maanantaista torstaihin ja nelituntista päivää perjantaisin
 • mukauttaa henkilökohtaista työmäärää vastaamaan fyysisiä ja henkisiä voimavaroja
 • lyhennettyyn työaikaan elämäntilanteen niin vaatiessa

Viisaat kokouskäytänteet

Järjestetään kokouksia vain tarvittaessa, asetetaan kokouksille selkeät tavoitteet ja aikataulu ja kutsutaan kokouksiin vain ne työntekijät, joita kokouksessa käsiteltävä asia koskee. Näin säästetään aikaa ja parannetaan tuottavuutta.

Ergonomiatarkistukset

Ergonomiaan perehtynyt asiantuntija yhdessä lähiesimiehen kanssa vierailee työntekijöiden työpisteillä ennalta sovituin väliajoin. Käynnillä tarkastetaan, että työntekijöillä on asianmukaiset työvälineet, riittävä tietämys ergonomisesta työskentelystä ja että heidän työtaakkansa ja työtehtävänsä soveltuvat sen hetkiseen työkykyyn. Mahdolliset ongelmat ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Lähiesimiehiä suositellaan osallistumaan näihin tarkastuksiin, jotta he tietävät, miten kukin työntekijä työskentelee ja kehittävät osaamistaan suunnitella työtehtäviä viisaasti.

Työkierto

Kierrätetään työtehtäviä tai annetaan työntekijöille mahdollisuus työkiertoon esimerkiksi 3−6 kuukauden ajaksi sisältäen mahdollisuuden palata vanhaan työhön.

*Monitilatyöskentelyssä työntekijöillä ei ole ”omia” nimettyjä työpisteitä. Sen sijaan monitilatyöympäristö tarjoaa työntekijöille erilaisia työskentelyalueita, jotka on tarkoitettu tietyntyyppisiä työtehtäviä varten, esimerkiksi oppimiseen, keskittymiseen, yhteistyöhön, virallisiin kokouksiin tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus valita työympäristöstä paikka, joka parhaiten sopii heidän kulloistenkin työtehtäviensä tekemiseen.

Share This