OSA 2.1 Mitä työkyky tarkoittaa/on?

Työkyky kuvaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviytyy nykyisessä työssään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa työn vaatimuksiin, työympäristöön sekä omiin fyysisiin ja psyykkisiin voimavaroihinsa nähden. Terveyden ja fyysisen toimintakyvyn arvioiminen muodostavat perustan työkyvyn mittaamiselle, mutta myös ammatillinen tieto ja taito, arvot, asenteet ja motivaatio, työn tyyppi ja työympäristö määrittävät työkykyä. Esimerkiksi fyysisesti vaativat tai hankalat työolosuhteet tai heikko työnohjaus heikentävät työntekijän työkykyä.

Työkykyä voidaan arvioida Työterveyslaitoksen (TTL) kehittämällä Työkykyindeksillä (TKI®) [3]. Kysely on kehitetty 1980-luvulla, ja se perustuu työntekijän omaan arvioon sen hetkisestä työkyvystä.

Kyselyn kehittämisen taustalla oli halu ymmärtää, kuinka pitkään työnantajat ja työntekijät pystyvät jatkamaan työelämässä ja kuinka paljon työskentelykyky riippuu työn sisällöstä ja työn vaatimuksista. Työkyvyn käsite on myöhemmin otettu käyttöön monissa Euroopan ja Aasian maissa [4].

Tietoisuus tekijöistä, jotka yksilö- tai ympäristötasolla vaikuttavat työkykyyn tekee mahdolliseksi suunnitella toimenpiteitä työntekijöiden työhön osallistumisen ja työn tuottavuuden lisäämiseksi.

[3] Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola M, Katajarinne L, Tulkki A. Työkykyindeksi. 2. korj. p. Työterveyshuolto 19. Helsinki: Työterveyslaitos, 1997.
[4] Ilmarinen J., Work ability – a COMPREHENSIVE concept for occupational health research and PREVENTION, SCANDINAVIAN Journal of
Work, ENVIRONMENT & Health, VOL. 35(1), pp. 1-5, 2008

Share This