OSA 3.2 Toimintasuunnitelma osallisuuden, työssä jatkamisen ja työhön palaamisen kehittämiseksi: ohjeita esimiehille

OHJE 1:

Tunnista realistiset, saavutettavissa olevat ja mitattavat toimenpiteet eli kohtuulliset mukautukset

Työnantajan ja työntekijöiden on hyvä työskennellä yhdessä päätettäessä tarvittavista kohtuullisista mukautuksista.
Mukautuksia tulee tarjota kroonista sairautta sairastavalle henkilölle, jotta työn kannalta olennaiset toiminnot tulevat tehdyiksi. Mukautukset voivat liittyä esimerkiksi työympäristöön, työpaikkaruokalaan tai kahvihuoneeseen, kokouksiin tai sosiaalisiin tapahtumiin. Jotkut muutokset voidaan tehdä etukäteen ja joihinkin voidaan päätyä keskusteluissa, joissa pohditaan työssä suoriutumisen esteitä ja haasteita.

OHJE 2:

Määrittele työnkuvaus ja aikataulu toimenpiteiden toteuttamiselle

Työntekijän tulee ymmärtää yrityksen tarpeet ja työhönsä olennaisesti liittyvät tehtävät ennen mukautusten tekemistä. Selkeä työnkuvaus varmistaa, että sekä työnantaja että työntekijä ovat samoilla linjoilla työtehtävien suhteen ja että työntekijä saa kaiken tarvitsemansa tuen suorittaakseen tärkeimmät työtehtävät.

OHJE 3:

Keskustele työntekijän kanssa, mitkä mukautukset helpottaisivat häntä eniten

Työntekijät tietävät parhaiten, mihin he pystyvät tai eivät pysty, ja ovat suostuvaisempia muutoksiin, joihin ovat itse saaneet vaikuttaa. Kaikkia mukautuksia ei luonnollisesti voida toteuttaa kaikilla työpaikoilla. Esimerkiksi tehdastyötä ei voi tehdä etänä. Tärkeää kuitenkin on, että työntekijän ehdotuksia kuunnellaan. Jos ehdotusten toteuttaminen ei ole mahdollista, työntekijän kanssa keskustellaan ja hänelle selitetään, miksei hänen ehdotustaan voida toteuttaa, ja yhdessä pohditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteeseen.

OHJE 4:

Arvioi työtehtävien vaatimukset suhteessa työntekijän voimavaroihin ja laadi suunnitelma töiden järjestelemiseksi

Vaikka täysipäiväinen työskentely ei olisi työntekijälle mahdollista, hän voi hyvin pystyä työskentelemään osa-aikaisesti. Työskentelyn mahdollisuuksia voi myös parantaa, jos ainakin osan työtehtävistä voi suorittaa etätyönä. Työntekijälle olisi lisäksi tärkeää pyrkiä järjestämään mahdollisuus joustavaan työaikaan, jotta hän voi järjestää aikaa esimerkiksi lääkärikäynneille.

Jos työntekijä ei pysty hoitamaan aikaisempia työtehtäviään, työnantajan tulee pohtia mahdollisuuksia siirtää työntekijä tehtävään, joka vastaa paremmin hänen voimavarojaan, tai antaa hänelle sellaisia työpaikalle hyödyllisiä projekteja, jotka hän pystyy hoitamaan.

OHJE 5:

Tue työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja laadi suhteiden ylläpitoa parantava toimintasuunnitelma

Kroonisista sairauksista kärsiville henkilöille on tavanomaista tuntea itsensä eristyneiksi kollegoistaan ja työpaikan tapahtumista. Kaikki pyrkimykset lisätä heidän osallistumistaan yhteisiin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin (esimerkiksi videoneuvottelun tai chatin kautta etätöistä) ja erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin, ovat tärkeitä. Esimiehen säännöllinen yhteydenpito auttaa työntekijöitä tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja huolehdituiksi työyhteisön jäseniksi.

OHJE 6:

Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Työterveyslääkärit ja -hoitajat ovat työhön liittyvien terveysongelmien asiantuntijoita. Heillä on tärkeä rooli työntekijöiden ohjaamisessa, ja he voivat auttaa työntekijöitä ymmärtämään, kuinka työ ja terveys vaikuttavat toisiinsa. He katsovat asioita laajasti ja arvioivat työntekijän työympäristön terveysvaikutuksia sekä toisaalta sitä, miten työntekijän terveys vaikuttaa hänen työkykyynsä. He voivat toteuttaa työterveysohjelmia, tarkastaa toimintasuunnitelmia ja antaa suosituksia työkyvyn ja – terveyden turvaamiseksi sekä näihin liittyvien riskien eliminoimiseksi.

OHJE 7:

Edistä avointa kommunikaatiota ja jaa tietämystä vähentääksesi kroonisiin sairauksiin liittyvää leimautumista ja syrjintää työyhteisössä

Pohdi, miten voisit lisätä työyhteisön tietämystä ja vähentää kroonisiin sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja. Käyttökelpoisia keinoja voisivat olla esimerkiksi verkkokurssit, tiedotteet tai ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen. Tietämyksen lisääminen ja ennakkoluulojen vähentäminen auttaisivat ehkäisemään kroonisesti sairaiden työntekijöiden ulkopuolisuutta ja auttaisivat terveitä työntekijöitä ymmärtämään ja hyväksymään kroonisista sairauksista kärsiville työntekijöille mahdollisesti myönnetyt mukautukset, kuten joustavat työjärjestelyt, uudet työtehtävät tai apuvälineet.

Share This