Muita hyödyllisiä materiaaleja

Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016): 27 artikla − Työ ja työllistyminen

 1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa; tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkkinoilla hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Sopimuspuolet turvaavat työnteko-oikeuden toteutumisen ja edistävät sitä, myös niiden osalta, jotka vammautuvat palvelussuhteen aikana, toteuttamalla myös lainsäädännön avulla asianmukaisia toimia, joiden tarkoituksena on muun muassa:
  a) kieltää syrjintä vammaisuuden perusteella kaikissa palvelussuhteen kaikkia muotoja koskevissa asioissa, muun muassa palvelukseen ottamisen ja palvelussuhteen ehtoja, palvelussuhteen jatkumista, uralla etenemistä sekä turvallisia ja terveellisiä työoloja koskevissa asioissa;
  b) suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin yhdenvertaisesti muiden kanssa, mukaan lukien yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sama palkka samanarvoisesta työstä, turvalliset ja terveelliset työolot, mukaan luettuna suojelu häirinnältä, sekä epäkohtiin puuttuminen;
  c) varmistaa, että vammaiset henkilöt pystyvät käyttämään oikeuttaan ammattiyhdistystoimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa;
  d) mahdollistaa vammaisille henkilöille yleisten teknisten ja ammatinvalintaan liittyvien neuvontaohjelmien, työhönsijoittamispalvelujen sekä ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen tehokas saatavuus;
  e) edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan työmarkkinoilla sekä heidän avustamistaan työn löytämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa;
  f) edistää mahdollisuuksia itsenäiseen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritystoiminnan aloittamiseen;
  g) työllistää vammaisia henkilöitä julkisella sektorilla;
  h) edistää vammaisten henkilöiden työllisyyttä yksityisellä sektorilla asianmukaisilla menettelytavoilla ja toimilla, joihin voi sisältyä tasa-arvoistavia toimintaohjelmia, kannustimia ja muita toimia;
  i) varmistaa, että vammaisia henkilöitä varten tehdään työpaikoilla kohtuulliset mukautukset;
  j) edistää vammaisten henkilöiden työkokemuksen hankkimista avoimilla työmarkkinoilla;
  k) edistää vammaisten henkilöiden ammatillisen kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja työhönpaluun ohjelmia.
 2.  Sopimuspuolet varmistavat, ettei vammaisia henkilöitä pidetä orjuudessa tai orjuuden kaltaisessa pakkotyössä ja että heitä suojellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa pakkotyöltä ja muulta pakolliselta työltä.
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2#idp446461024

VOIMASSA OLEVAT POLIITTISET VIITEKEHYKSET TARJOAVAT EU-JÄSENMAILLE MAHDOLLISUUDEN TOIMIA:

UN Sustainable Development Goals including Goal 3 on Health and Well-Being

EU Treaties: EU role and responsibility in health (Article 168 TFUE) & objectives of full employment and social progress in Europe (Article 3 TUE)

Europe 2020 Strategy with priorities on investment, growth and job creation

European Pillar of Social Rights

EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

COVID-2019 JA TYÖELÄMÄ

Samaan aikaan kun valmistelimme tätä dokumenttia, covid-19 eli koronaviruspandemia ravisteli myös työelämäsektoria.
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan tärkeimmät koronavirustartunnan oireet ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. Osa tartunnan saaneista ei saa mitään oireita. Useimmat toipuvat sairaudesta ilman sairaalahoidon tarvetta. Osa kuitenkin sairastuu vakavasti ja saa hengitysvaikeuksia. Vanhemmat ihmiset ja ne joilla on joku perussairaus saavat todennäköisemmin vakavia oireita. Useimmat Euroopan maat ovat asettaneet erilaisia rajoitteita epidemian leviämisen estämiseksi, ja osa niistä vaikuttaa myös työssä käyntiin ja työpaikkoihin. Rajoitukset, määräykset ja suositukset vaihtelevat maiden välillä, mutta yleisiä ovat etätyösuositus tai erilaiset tavat pitää etäisyyttä ihmisten välillä. Osa työpaikoista on suljettu kokonaan. On todennäköistä, että osa suosituksista jää pitkäaikaisiksi, sillä epidemiaa ei ole vielä voitettu.
Covid-19 on vaikuttanut ja vaikuttaa suuresti yhteiskunnan eri sektoreihin, mukaan lukien työelämä. Kaikilla sektoreilla on oma roolinsa pandemian hillitsemisessä ja kansalaisten ja yhteiskunnan suojelemisessa.
Monet toimintatavat, joita suositellaan tässä koulutustyökalussa sopivat myös pandemia-aikaan. Lisätietoa on saatavissa alla olevien linkkien kautta.

 • https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
 • https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
 • http://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
 • http://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
  https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/sources-updated
 • https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid19-leaflet-public-travellers-EC-en.pdf
 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 • https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
 • https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
 • https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
 • https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/dept-of-health_covid-19-poster_for-public-offices_5_.pdf
  https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-on-the-use-of-surgical-masks
 • https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/stop-pandemic-action-plan-healthy-workplaces-0
 • https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

Share This