Priimti gerovę skatinančią elgseną

Priemonės

Aprašymas

Profesionalus palaikymas

Vidaus ombudsmeno samdymas spręsti klausimus profesionaliai arba
bendradarbiavimas su išoriniais patarėjais, kurie susiduria su socialinėms
problemomis, tokiomis kaip patyčios ar diskriminacija.

Įveikti kalbos barjerus

Palengvinti supratimą, gilesnį mokymąsi ir giminystę teikiant darbuotojams
informaciją, instrukcijas ir mokymo medžiagą jų gimtąja kalba.

Kolektyvo ‚‘taikdarys‘‘

Atlikti mokymus darbuotojams, kaip išspręsti socialinius konfliktus tarp
darbuotojų ar jų vadovų. Kolektyve „taikdarys“ padeda išspręsti tokias situacijas
rasdamas bendrą kompromisą.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This