3.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan ohjauksen ja valmennuksen antajaksi suositellaan fysioterapeuttia, liikunnanopettajaa tai -ohjaajaa tai vastaavaa ammattilaista, jolla on pätevyys liikunnassa ja terveydessä.

Keinot

Kuvaus

Mittaukset

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus mitata esimerkiksi kehon painoa, kehon koostumusta, verenpainetta, verensokeria ja/tai veren rasva-arvoja, jotta tietoisuus omasta terveydentilasta vahvistuisi, ja saada räätälöityjä suosituksia mittaustuloksiin perustuen. Mittaukset voidaan järjestää esimerkiksi terveystarkastusten tai työpaikalla järjestettävän teemapäivän yhteydessä.

Fyysisen kunnon testit

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus testata toimintakykyään, fyysistä kuntoaan, lihaskuntoaan ja/tai liikkuvuuttaan, jotta tietoisuus omasta fyysisestä kunnosta vahvistuisi, ja saada räätälöityjä suosituksia testaustuloksiin perustuen. Testaukset voidaan järjestää esimerkiksi työpaikalla järjestettävän teemapäivän yhteydessä.

Faktat haltuun

Vahvistetaan työntekijöiden tietämystä fyysisestä aktiivisuudesta ja sen terveysvaikutuksista järjestämällä esimerkiksi asiantuntijaluentoja, työpajoja tai infopisteitä.

Taukoliikunta

Jaetaan lyhyitä (1–2 min.) ja helposti toteutettavia taukoliikuntavideoita intranetissä , infonäytöillä tai sähköpostilla. Videot voivat olla esimerkiksi työtekijöiden itsensä tai liikunnanohjaajaopiskelijoiden tekemiä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Digitaalinen tuki

Tarjotaan työntekijöille mahdollisuus digitaaliseen elintapavalmennukseen hyödyntämällä esimerkiksi tietokoneella tai älypuhelimella käytettävää sovellusta, joka tukee liikunnan lisäämisessä ja auttaa seuraamaan elintapojen muutosprosessin edistymistä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Itseseuranta

Annetaan työntekijöille mahdollisuus käyttää aktiivisuuspäiväkirjaa, askelmittaria tai aktiivisuusmittaria fyysisen aktiivisuuden, passiivisen ajan ja henkilökohtaisten liikuntatavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Tuki kasvotusten

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus voimaannuttavaan yksilö- tai ryhmäohjaukseen, johon kuuluu

  1. liikuntatietämyksen vahvistaminen (esim. liikunnan ja passiivisen ajan terveysvaikutukset; liikuntasuositukset)
  2. motivaation herättely ja lujittaminen (esim. elintapamuutosten tekemiseen liittyvien hyvien ja huonojen puolien punnitseminen)
  3. tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien laatiminen (konkreettisten, realististen tavoitteiden asettaminen liikuntatottumusten muuttamiseksi, toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi, suunnitelman toteutumista hankaloittavien esteiden tunnistaminen ja purkaminen)
  4. taitojen kasvattaminen (esimerkiksi ohjatut liikuntatuokiot fyysisen kunnon kohottamiseksi ja turvallisten liikeratojen opettelemiseksi), sekä
  5. palautteen saaminen ja muutosprosessin seuraaminen.

Fysioterapeutti työpaikalla

Kutsutaan työfysioterapeutti säännöllisin väliajoin työpaikalle ohjaamaan työntekijöille räätälöityjä taukoliikuntaharjoitteita, jotka edistävät palautumista työn aiheuttamasta rasituksesta ja auttavat ehkäisemään tai hoitamaan työperäisiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Fysioterapeutin yksilövastaanotto

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus päästä fysioterapeutin vastaanotolle esimerkiksi sisällyttämällä fysioterapiapalvelut työterveyssopimukseen. Sopimus voisi kattaa esimerkiksi viisi fysioterapiakäyntiä työntekijää kohden.

Kehotukset​

Keinot

Kuvaus

LIIKUNTATAUOT

Myönteisesti muotoillut viestit

Kannustetaan työntekijöitä lyhyisiin liikuntasuorituksiin tai istumisen vähentämiseen jakamalla myönteisesti muotoiltuja viestejä, esimerkiksi viestejä, joissa korostetaan liikunnan lisäämisen tai istumisen vähentämisen hyötyjä. Viestejä voi jakaa esimerkiksi julisteiden, infonäyttöjen tai sähköpostin välityksellä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Muistutukset

Hyödynnetään automaattisia muistutuksia, esimerkiksi tietokoneeseen asennettua taukoliikuntasovellusta tai aktiivisuusranneketta, joka määrätyin väliajoin (esim. 1–2 tunnin välein) kehottaa työntekijää nousemaan seisomaan, jaloittelemaan tai tekemään lyhyen liikuntasuorituksen. Jos hetki ei ole hyvä tauolle ja jotta muistutukset eivät häiritse työnkulkua, ne pitäisi kuitenkin voida siirtää myöhemmäksi tai sivuuttaa.

PORTAIDEN KÄYTTÖ

Motivoivat viestit

Kannustetaan portaiden käyttöön motivoivilla viesteillä, esimerkiksi julisteilla, jotka on sijoitettu kohtaan, jossa valinta portaiden ja hissin tai liukuportaiden välillä tehdään. Muutamia vinkkejä tehokkaiden kehotusten muotoilemiseen:

  • Käyttäkää myönteisiä viestejä esimerkiksi korostamalla portaiden käytön hyötyjä. Kaikki työntekijät eivät ole kiinnostuneita kuntoilusta, terveydestä, painosta tai energiankulutuksestaan, joten myös muihin hyötyihin, kuten ajansäästöön, liittyvät viestit voivat olla tehokkaita.
  • Hyödyntäkää sekä tekstiä että kuvia
  • Keskisuuret (A1−A0) ja suuret (>A0) julisteet on helpompi havaita, joten ne lienevät tehokkaampia kuin pienemmät julisteet (A5−A2).
Viestien tehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä portaikon viihtyisyyttä (ks. kohta 3.2) ja/tai käyttämällä opastekylttejä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Opastekyltit

Kannustetaan portaiden käyttöön lisäämällä opastekylttejä, kuten nuolia tai jalanjälkiä, johdattamaan tietä portaiden luokse. Näiden kylttien tehokkuutta voidaan lisätä lisäämällä portaikon viihtyisyyttä (katso kohta 3.2) ja/tai käyttämällä motivoivia viestejä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This