TERMINOLOGIAA

Inklusiivisuus – Inklusiivisuudellla eli osallisuudella tai mukaanotolla tarkoitetaan yleensä eriarvoistavien rakenteiden muutosta yhdenvertaisuutta tukeviksi. Tasa-arvoisesti saman tarjoaminen kaikille ei riitä, vaan tarvitaan toimia aktiiviseen mukaanottoon. Inklusiivisuus on yhdenvertaisuutta tukevia toimia ja moninaisuutta tukevaa kulttuuria, tarkoituksena ottaa ihmisiä mukaan heidän omista lähtökohdistaan.

Inklusiivisuus koskettaa erityisesti ihmisiä, jotka muuten ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle ja marginaaliin, kuten erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä toimintakyvyn vajauksia omaavia tai erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä. Inklusiivinen työpaikka saa jokaisen työntekijän tuntemaan itsensä arvostetuksi, tervetulleeksi ja mukaan otetuksi. Inklusiivisuus on prosessi, joka auttaa purkamaan esteitä, jotka vähentävät työntekijöiden läsnäoloa, osallistumista ja onnistumista. Inklusiivisella työpaikalla ongelmista keskustellaan avoimesti, ja siellä vallitsee luottamus ja lojaalisuus työnantajaa kohtaan.

Kohtuullinen mukautus – Mikä tahansa työn, työympäristön tai työn tekemisen tapaan kohdistuva mukautus, joka mahdollistaa työntekijän suoriutumisen työnsä välttämättömistä tehtävistä.

Krooniset sairaudet – Krooninen sairaus on pitkäikäinen tai toistuva, usein hitaasti kehittyvä sairaus, kipu tai muu tila. Krooniset sairaudet ovat tavallisimmin tarttumattomia, vaikka myös tartuntataudit voivat olla kroonisia. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tärkeimmät krooniset tarttumattomat taudit ovat sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä, krooniset keuhkosairaudet ja diabetes, mutta termi kattaa myös suuren määrän muita sairauksia, kuten neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Krooniset sairaudet ovat tärkein alentuneen toimintakyvyn syy. Ne yleistyvät iän myötä, ja Euroopassa kahdeksan kymmenestä yli 65-vuotiaasta sairastaa vähintään yhtä kroonista sairautta. Kroonisia sairauksia on mahdollista ehkäistä ja hoitaa ylläpitämällä terveellisiä elintapoja.

Tarkistuslista – Muistin ja laadun varmistuksen tukena käytettävä luettelo tarvittavista esineistä, tehtävistä tai huomioitavista asioista. Tarkistuslista koostuu tavallisesti joukosta väittämiä tai asioita, joihin vastataan joko “kyllä” tai “ei” tai merkitsemällä ne toteutuneiksi. Arviointiin käytettävä tarkistuslista on työkalu, jonka avulla arvioidaan ja mitataan asioiden toteutumista etukäteen määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Tarkistuslista on kätevä työkalu, joka auttaa organisoimaan tehtäviä ja varmista, että kaikki tarpeelliset asiat on huomioitu ja toteutettu.

Toimintaohjelma – Sitova tai ei-sitova kehys, säännöstö tai poliittinen lähestymistapa, joka asettaa toimintatavan tai toimintaperiaatteen kansainvälisellä, alueellisella, kansallisella tai paikallisella tasolla.

Työhön paluun tuki – Työhön paluun tukemisen tavoitteena on palauttaa työntekijä sopivaan työhön, joko sairautta tai tapaturmaa edeltäneeseen työhön tai muihin työtehtäviin. Tukiprosessi on ennakoiva lähestymistapa, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijää palaamaan sairausloman jälkeen työhön turvallisimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Työhönpaluuohjelmassa määritellään ne toimintatavat ja prosessit, joiden avulla sairauslomalta palaavan työntekijän työhönpaluuta tuetaan. Työhönpaluusuunnitelma on henkilökohtainen ja yksilöllinen ja perustuu edellä mainittuun työhönpaluuohjelmaan.

Työkyky on monitahoinen käsite, joka muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta nyt ja tulevaisuudessa. Työkyvyn perustana ovat ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky sekä henkilökohtaiset voimavarat, ammattitaito ja työhön kohdistuvat asenteet. Lisäksi työkykyyn vaikuttavat työyhteisö, johtaminen ja työolosuhteet.

Vammaiset henkilöt – YK:n vammaissopimuksen määritelmän mukaan “Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa”. Vammaisuus käsitteenä on aina sidoksissa yhteisöön ja siihen ympäristöön, jossa sitä käytetään. Vammaisuutta määritellään ja arvioidaan myös erilaisten tukien ja palveluiden myöntämisen yhteydessä. Tilanteesta riippuen henkilöiden, joiden toimintakyvyn vajaus johtuu kroonisesta sairaudesta, voidaan katsoa kuuluvan vammaisia koskevien säädösten alle. Aina henkilö, jonka toimintakyky on rajoittunut kroonisesta sairaudesta johtuen, ei kuitenkaan itse halua vammaisstatusta.

Share This