Johdanto

Miksi tukea työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista?

Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja työhön osallistumisen tukeminen hyödyttää työnantajaa, työyhteisöä ja yhteiskuntaa monin eri tavoin (Kuva 1).

Kuva 1. Työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työhön osallistumiseen panostamisen hyödyt.

Työhyvinvointi on kaikkien asia

Työnantajalla ja työntekijöillä on jaettu vastuu työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja työhön osallistumisen edistämisessä (Kuva 2). Tämä Työkalupakki tarjoaa ideoita sellaisen työpaikan luomiseen, joka menestyy pitämällä huolta henkilöstöstään.

Kuva 2. Työnantajan ja työntekijöiden vastuut hyvinvoinnin, terveyden ja työhön osallistumisen edistämisessä.

Mikä tämä Työkalupakki on?

Työkalupakkiin on koottu keinoja, joilla työpaikat voivat tukea työntekijöidensä hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista olipa työntekijöiden tämän hetkinen työkyky ja terveydentila minkälainen tahansa. Lisäksi Työkalupakin tavoitteena on ehkäistä kroonisten terveysongelmien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen, masennuksen ja keuhkosairauksien, kehittymistä. Yleisimmistä kroonisista sairauksista voi lukea lisää esimerkiksi Terveyskylä-sivustolta (www.terveyskyla.fi) ja CHRODIS PLUS Valmennustyökalun liitteestä.

Kenelle Työkalupakki on tarkoitettu?

Työkalupakki on suunniteltu kaikkien työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämiseen osallistuvien toimijoiden käyttöön, kuten organisaatioiden johdolle, henkilöstöhallinnolle, työterveyshuollolle ja ruokapalveluiden tuottajille.

Miten Työkalupakki kehitettiin?

Työkalupakkiin valikoitujen keinojen taustalla on usean systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset ja kymmenistä sidosryhmähaastatteluista koottu laadullinen aineisto, joka kerättiin haastattelemalla eri toimialoja edustavien työpaikkojen johtoa ja henkilöstöä sekä työhyvinvoinnin ja -terveyden asiantuntijoita useassa EU-maassa. Näiden taustaselvitysten tarkoituksena oli kartoittaa tieteellistä näyttöä ja kerätä kokemusperäistä tietoa tehokkaista ja toteuttamiskelpoisista keinoista, joilla työpaikat voivat edistää henkilöstönsä hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista sekä ehkäistä kroonisten terveysongelmien kehittymistä. Haastatteluilla pyrittiin lisäksi tunnistamaan tekijöitä, jotka helpottavat keinojen toimeenpanoa työpaikoilla ja jotka kannustavat työntekijöitä hyödyntämään työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen. Työkalupakin rakenne ja sisältö perustuvat siten tieteelliseen kirjallisuuteen, työnantajien ja työntekijöiden kokemuksiin sekä työhyvinvoinnin ja -terveyden ammattilaisten asiantuntemukseen.

Mitä Työkalupakki pitää sisällään?

Työkalupakin sisältö on jaettu seitsemään osa-alueeseen (Kuva 3), joista jokainen vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen ja joista jokaiseen työpaikoilla on mahdollisuus vaikuttaa. Jokainen osa-alue sisältää useita lähestymistapoja, ja jokaisen lähestymistavan alle on kerätty esimerkkejä konkreettisista keinoista, joilla edistää työntekijöiden hyvinvointia. Monet ehdotetuista keinoista voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti ilman suuria henkilöstöön, aikaan tai materiaaleihin liittyviä investointeja. Nämä keinot on merkitty peukalolla:

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti.

Kuva 3. Työkalupakin rakenne ja esimerkit kutakin lähestymistapaa edustavista konkreettisista keinoista.

Miten Työkalupakkia käytetään?

Työkalupakkia voidaan käyttää sekä tarkistuslistana että ideoiden tuottajana. Ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa, mihin hyvinvoinnin osa-alueisiin työpaikalla on jo panostettu ja mitä Työ­kalupakissa esitettyjä lähestymistapoja ja keinoja työpaikalla tavalla tai toisella jo käytetään. Tämän voi toteuttaa Työkalupakkia selaamalla ja täyttämällä Liitteessä 1 olevaa tarkistuslistaa. Kartoittaminen auttaa tunnistamaan tekijöitä, jotka jo tällä hetkellä auttavat henkilöstöä voimaan hyvin omassa organisaatiossanne. Olkaa ylpeitä kaikesta siitä, mitä olette jo saaneet aikaan, ja vaalikaa jo olemassa olevaa hyvää myös jatkossa!

Työpaikalla jo toteutuvien toimien kartoituksen jälkeen voitte siirtyä pohtimaan, millä hyvinvoinnin osa-alueilla olisi vielä tehtävää. Mihin osa-alueeseen tai osa-alueisiin panostaminen juuri nyt parhaiten tukisi henkilöstönne hyvinvointia ja terveyttä? Mitä työntekijät tarvitsisivat eniten pysyäkseen terveinä, hyvinvoivina ja työkykyisinä myös tulevaisuudessa? Tunnistettuanne tärkeimmät kehitysalueet, voitte tutustua niihin konkreettisiin keinoihin, joita näiden osa-alueiden alle on koottu, ja miettiä, mitkä keinot olisivat hyödyllisimpiä ja toteuttamiskelpoisia organisaatiossanne. Valitkaa 1–3 keinoa kerralla ja suunnitelkaa, milloin ja miten ne toteutetaan. Huomatkaa, että Työkalupakkiin kerätyt keinot ovat esimerkkejä, joten suunnitellessanne niiden toimeenpanoa voitte vapaasti muokata niitä löytääksenne parhaiten omalle työyhteisöllenne ja omaan organisaatioonne sopivan toteutustavan. Liitteessä 2 on lisää tietoa siitä, miten valittujen keinojen toimeenpanemisessa onnistutaan todennäköisimmin. Liitteessä on esitetty tekijöitä, joiden on todettu helpottavan hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista tukevien toimien toteuttamista työpaikoilla sekä kannustavan työntekijöitä hyödyntämään näitä toimia. Liitteestä 3 löytyy esimerkkikaavio kattavammasta toimintamallista työntekijöiden mahdollisten terveysongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Työkalupakin seitsemän osa-aluetta ovat yhteydessä toisiinsa, ja monilla Työkalupakissa esitetyillä keinoilla onkin hyödyllisiä vaikutuksia useampaan kuin yhteen osa-alueeseen. Toteuttamalla toimia samanaikaisesti usealla eri osa-alueella ja yhdistelemällä useiden eri lähestymistapojen keinoja saavutetaan todennäköisesti suurin hyöty.

Keinoja kaikenlaisille työpaikoille

Työpaikat ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi myös toteuttamiskelpoiset ja työntekijöille hyödyksi olevat keinot vaihtelevat työpaikasta toiseen. Ei ole esimerkiksi tarpeen kannustaa työntekijöitä käyttämään portaita hissin sijaan työympäristöissä, joissa ei ole hissiä, tai pyrkiä vähentämään istumista sellaisten työntekijäryhmien keskuudessa, jotka tekevät työtään pääosin seisten tai kävellen. Toivomme, että jokainen työpaikka löytäisi tästä Työkalupakista ainakin muutaman sellaisen idean työntekijöidensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, jotka sopivat työpaikalla käytettävissä oleviin resursseihin ja vastaavat työntekijöiden tarpeita. Muistakaa, että on paljon, mitä voidaan tehdä myös pienillä resursseilla, ja että pienetkin teot voivat huomattavasti parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Jokainen teko lasketaan!