5.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Työntekijän hyvinvointia heikentävän työperäisen stressin hoitamisessa suositellaan konsultoitavan aiheeseen perehtynyttä ammattilaista. Psykologisen ohjauksen ja valmennuksen antajaksi suositellaan laillistettua psykologia, psykoterapeuttia tai psykiatria tai muuta mielenterveyteen erikoistunutta sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, kuten mielenterveyshoitajaa.

Keinot

Kuvaus

Mielenterveyden ja mielen hyvin voinnin arviointi

Selvitetään työntekijöiden koettua mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia, työtaakkaa ja stressin määrää, jotta tiedetään, miten työntekijät jaksavat ja minkälaista tukea he tarvitsevat. Tällainen selvitys voidaan toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa esimerkiksi kyselylomakkeella tai järjestämällä hyvinvointikeskustelu työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyden ammattilaisen kesken.

Lempeä fyysinen aktiivisuus

Järjestetään työntekijöille lempeää ohjattua fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja tai kehon ja mielen yhteyttä vahvistavaa liikuntaa, kuten joogaa.

Psykologin ohjaus

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus keskustella psykologin kanssa sekä saada matalalla kynnyksellä henkilökohtaista ohjausta työn tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin.

Arjen hallinta

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus elämän- ja stressinhallintataitojen vahvistamiseen keskittyvään yksilö- tai ryhmäohjaukseen. Ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä. Ohjauksessa voidaan soveltaa esimerkiksi kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, positiiviseen psykologiaan ja tietoisuustaitoihin (mindfulness) perustuvia menetelmiä sekä rentoutusharjoituksia.

Vuorovaikutustaidot

Tuetaan ryhmäytymistä ja tiimityötä järjestämällä työntekijöille ja esimiehille ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta.

Ajanhallintataidot

Parannetaan työntekijöiden kognitiivista ergonomiaa ja tuottavuutta järjestämällä heille ajanhallintakoulutusta.

Share This