6.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Keinot

Kuvaus

Palautumisen arviointi

Mitataan työntekijöiden työstä palautumista, jotta saadaan käsitys, kuinka hyvin he palautuvat ja minkälaista tukea he tarvitsisivat palautumisen tueksi. Mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi työntekijöiden kokemaa työtaakkaa, stressiä ja työstä palautumista kartoittavalla kyselylomakkeella tai sykevälivaihtelumittauksella, joka antaa objektiivisen arvion stressin ja palautumisen välisestä tasapainosta.

Faktat haltuun

Vahvistetaan työntekijöiden tietämystä levon, unen ja palautumisen merkityksestä terveydelle järjestämällä esimerkiksi asiantuntijaluentoja, työpajoja tai infopisteitä. Koulutuksen antajaksi suositellaan asiaan perehtynyttä terveydenhuollon ammattilaista.

Arjen hallinta

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus elämän- ja stressinhallintataitojen vahvistamiseen keskittyvään yksilö- tai ryhmäohjaukseen. Ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä. Ohjauksessa voidaan soveltaa esimerkiksi kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, positiiviseen psykologiaan ja tietoisuustaitoihin (mindfulness) perustuvia menetelmiä sekä rentoutusharjoituksia.

Share This